En satsning med målet att rikta ett större fokus på medarbetarnas situation och mående

Stressiga situationer är mer eller mindre oundvikliga i vårt arbetsliv. Men om det fortgår och inte kommuniceras eller uppmärksammas av andra så kan det påverka det allmänna måendet och leda till sjukskrivningar. När det gått så långt påverkas inte bara den enskilde medarbetaren, utan även medarbetarens kollegor, teamen och företaget. Efter att vi på Autotech fått erfara detta bestämde vi oss för att göra en satsning med målet att rikta ett större fokus på medarbetarnas situation och mående. Syftet med det var inte enbart att motverka stress. Trygghet och balans bidrar också till att individer kan växa i sina roller och höja sin prestationsförmåga.

Med start våren -21 påbörjade ledningsgruppen (VD, ekonomichef och teamledare) en ledarskapsutbildning, med målet att skapa samsyn i ledarskapsfrågor och tillsammans hitta vägar till bättre kommunikation och stärkta relationer inom företaget. För att arbeta med den satsningen utifrån ett gemensamt förhållningssätt tog vi hjälp av Practise.

För att stärka relationer, förbättra kommunikation och ”sänka trösklar” mellan medarbetare och närmaste chef introducerades 1:1-samtal. Samtalen bokades in på en stående tid varje vecka. Dessa samtal prioriterades högt, de bokades aldrig av men kunde såklart flyttas om de krockade med annat. Det låg ingen som helst prestation i samtalen, de kunde handla om vad som helst, högt och lågt, men alltid med medarbetaren i fokus. Ledningens målbild var att under varje samtal få svar på frågorna: Hur mår du? Hur går det? Är det något jag kan göra för dig? I övrigt skiljde sig samtalen åt från person till person.

1:1-samtalen utvärderades efter ett drygt år. En enkät gick ut till samtliga medarbetare där vi påminde om varför vi införde samtalen, samt ställde ett par frågor för att få tag på hur samtalen landat. Det visade sig att 83% av medarbetarna upplevde att samtalet uppnått målen, att relationer och kommunikation stärkts och att den allmänna trivseln på arbetsplatsen och i respektive uppdrag ökat.

Än idag håller vi 1:1-samtal med alla medarbetare. De kan se olika ut beroende på medarbetarens behov och de kan variera i längd av samma anledning. Men de ligger kvar i våra kalendrar och prioriteras lika högt som tidigare.

Varje år genomförs en arbetsmiljöundersökning där bland annat den psykosociala arbetsmiljön kartläggs. Alla medarbetare skattar sina svar på en skala mellan 1-6, och med tanke på ledarskapsutbildningen gör vi ett nedslag precis där, i rubriken ”Ledarskap”. Föregående år visade resultatet 5,2. I år stoltserar vi med ett resultat på 5,7! Det är framförallt två frågor som sticker ut resultatmässigt: ”Jag vet vad mina chefer förväntar sig av mitt arbete” och ”Jag får regelbundet återkoppling från min chef på hur jag utfört mitt arbete” , där resultatet ökat med 0,7 respektive 0,9 enheter. Det om något känns som ett kvitto på att ledningen och medarbetarna kommit närmare varandra.

Under våren hamnade vi i ett läge med uppsägningar i ett av våra team. En otroligt jobbig tid med ett tight team som tappade två arbetskamrater och tillika vänner. Tack vare goda relationer, tydlig kommunikation och ett öppet klimat kom vi ut ”på andra sidan” som ett helt team igen. Där har vi vår ledarskapssatsning att tacka för mycket. Det är lätt att leda i medvind, men när vinden vänder och det blir tuffare tider är det viktigare än någonsin att en trygg grund är lagd. Att vi håller även när det blåser. Det har vi på Autotech lyckats med.