Rekryteringstester

Ett unikt testkoncept.

Vi möjliggör för privata organisationer att testa den faktiska potentialen hos kandidater under former som motsvarar den aktuella tjänsten.

Ja tack, jag vill bli kontaktad!

Test vid rekrytering

Utmaning

Felrekryteringar innebär stora kostnader för organisationer och vikten av att hitta rätt individ som både kommer att prestera och trivas i den nya rollen är kritisk för de flesta. I de metastudier som gjorts gällande urvalsmetoder är det tydligt att intervjuer, CV och referenser inte sällan utgör ett klent underlag för att bedöma vilken kandidat som är mest lämplig.

Om man däremot även lägger till arbetsprover där kandidaten får visa upp sina färdigheter ökar träffsäkerheten avsevärt. Arbetsprover är dock vanligt förekommande för att säkerställa kompetens inom relativt praktiska områden, exempelvis om en kandidat har relevant ekonomikunskaper, IT-vana m.m.

Vid specialenheter inom polis och militär har arbetsprover länge varit en självklarhet, men begreppet har en annan innebörd än inom civil rekrytering. Formatet arbetsprov har där använts för att testa kandidatens förmåga att samarbeta med andra, fatta beslut under stress, utföra mentalt belastande uppgifter över längre tid, identifiera inlärningsförmåga genom att utbilda och ge feedback varvat med testmoment samt en rad andra personliga egenskaper som krävs. Denna urvalsmetod är mer processinriktad, och genomförs i grupp och sätter stort fokus på kandidatens förmåga att reflektera och använda sina insikter för att utveckla sig själv men även gruppen.

Practise har nu utvecklat ett unikt testkoncept som även möjliggör för privata organisationer att testa den faktiska potentialen på kandidater under former som i hög grad ställer samma krav som den aktuella tjänsten innebär. Såväl individuellt som i grupp, beroende på vilken typ av tjänst det gäller.

Innehåll

Urvalskriterier fastställs utifrån kravprofilen för den aktuella tjänsten. Vanliga områden som vi bedömer är:

Förmåga att förstå och hantera komplexa situationer

Strategiskt beslutsfattande

Minutoperativt beslutsfattande

Samarbetsförmåga

Stresstålighet

Ansvarskännande

Konflikthanteringsförmåga

Förmåga att reflektera och snabbt utvecklas genom att dra lärdomar av sina erfarenheter

Faktisk yrkeskompetens som t.ex. säljförmåga

Ledaregenskaper

Vi strävar efter att skapa verklighetsnära testmiljöer med en tydlig koppling mellan kravprofil och urvalskriterier. Vi tar fram unika testscenarion och använder professionella skådespelare och rekvisita för att skapa en autentisk känsla. Testerna kan vara allt från korta scenarion till att sträcka sig över längre tid. Särskilt vid test gruppdynamiska beteenden är det gynnsamt att låta testerna pågå under en dag eller längre.

Målgrupp

Ledare, beslutsfattare, säljare, specialistfunktioner.

Tidsomfattning

Exempel på tidsåtgång för tester:

  • Operativ ledare 2 dagar
  • Säljare 1 dag
  • Högre chefsbefattning 4 timmar

Redo att bli Best Practise? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Bli bättre, som yrkesmänniskor och som organisation

Är ni beredda att investera i er personal för att uppnå högpresterande och välmående medarbetare i en effektiv organisation? Forskning visar att medarbetarnas engagemang direkt påverkar en rad resultat för företaget. Företag och enheter med engagerade medarbetare:

är mer produktiva

är mer lönsamma

presterar bättre kvalitet i jobbet

får nöjdare kunder

har färre olyckor

har lägre sjukfrånvaro